08 December 2020 Malin Westling
Dyra förarbevis för vattenskoter

Kan komma att kosta upp till 6000 kronor

ostberg Foto: Peter Östberg
I ett sextiosex sidor långt dokument skriver regeringen det förslag på hur förarbeviset för vattenskoter ska fungera, för vem det ska gälla och hur utbildningen ska gå till. Helmnet har granskat dokumentet.

Om förslaget går igenom ska det nya förarbeviset för att få framföra vattenskoter börjar gälla redan nästa sommar.
Kraven är att du måste vara minst femton år för att få köra vattenskoter och att du genomgått en utbildning för att ta ett förarbevis.

Under en övergångsperiod på ett år ska personer som redan har nautiska utbildningar kunna få ett förarbevis för vattenskoter utfärdat utan att behöva genomgå utbildning.


Foto: Helmnet. Bilden är ett montage.

Det innebär att personer som idag har ett kustskepparintyg, där du får framföra en fritidsbåt som är längre än tolv meter och bredare än fyra meter, inte behöver gå en utbildning för att få köra vattenskoter.  

I dokumentet med förslaget står det:

 
"Transportstyrelsen får efter ansökan som kommit in före den 15 juli 2022 utfärda förarbevis till den som a) innehar förarintyg för fritidsbåt, manöverintyg för högfartsbåt eller kustskepparintyg som är utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning före den 15 maj 2021,
eller b) innehar intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet enligt 2 kap. 2 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal som är utfärdat före den 15 maj 2021."

Undantagna från kravet är verksamheter inom statliga myndigheter som till exempel Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten och Sjöfartsverket och vid organiserad tränings-, tävlings- och uppvisningsverksamhet.

Varför det just är vattenskotrar, och inte alla motordrivna vattenburna farkoster, som innefattas av förarbeviset är för att vattenskotrar i större grad anses köras enbart för nöjes skull.

Det finns stora skillnader i hur man framför en vattenskoter jämfört med en fritidsbåt. En vattenskoter inbjuder mer till så kallad nöjeskörning som bedrivs inte allt för sällan nära land, hamnar och badplatser skriver Tomas Eneroths pressekreterare Lovisa Alm i ett mail till Helmnet. 


Foto: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


Detta ger upphov till risk för olyckor, men också till störningar för både människor, djur och miljö skriver pressekreteraren. 

I lagens mening är en vattenskoter en vattenfarkost vars skrovlängd understiger fyra meter och som har ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla. Som är utformat för att framföras av en eller flera personer som sitter, står, eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.


Foto: Getty


Kan komma att
kosta mellan två
och sex tusen kronor


Förarbevisutbildningen

I förslaget står det att befintliga frivilliga utbildningar som bedrivs idag kostar runt två till tre tusen kronor per kursdag.
Utbildningen för att ta ett förarbevis för vattenskoter beräknas kräva en till två dagar. Vilket i sin tur innebär att kursen kan komma att kosta mellan två och sex tusen kronor för den som vill ta ett förarbevis.

Det tillkommer också en avgift för ansökan om förarbeviset hos Transportstyrelsen. Den avgiften är ännu inte fastställd. Som jämförelse är yrkessjöfartens ansökningsavgifter per tillstånd 600 kronor.  

I Utbildningen ska det säkerställas att personen i fråga har tillräcklig kunskap och färdighet att framföra en vattenskoter på ett betryggande sätt, med särskild vikt på säkerhet och hänsyn till miljö och naturliv.


Foto: Helmnet


Den teoretiska delen bör innehålla moment om vattenskoterns konstruktion och begränsningar, sjövägsregler, säkerhetsutrustning, hastighetsbegränsningar, grundläggande navigation, riskbedömning, manöveregenskaper och körteknik för vattenskoter.

Att kunna allemansrätten och kunskap om särskilt utsatta områden bör också ingå i utbildningen står det i förslaget.
Den praktiska delen bör innehålla hantering, manövrering och körteknik med fokus på risk- och situationsmedvetenhet vid framförandet av vattenskotern.

Infrastrukturministern är mycket tydlig i varför kraven på förarbevis kommer.

Jag vill se ordning och reda på sjön. Därför föreslår regeringen att krav på obligatoriskt förarbevis införs redan till nästa sommar. Nu är det slutlekt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.


Foto: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I dokumentet med förslaget om förarbeviset står det dock att det inte går att avgöra i vilken omfattning den ökande användningen av vattenskotrar har lett till ett ökat antal olyckor och skadade eller förolyckade personer.

Det finns inte någon särskild samlad statistik som rör vattenskoterolyckor. Även statistiken som rör olyckor inom fritidsbåtssektorn i stort är ofullständig. Transportstyrelsen får i dag rapporter från ett begränsat antal akutsjukhus står det i förslaget. 


Foto: Helmnet

I ett mail där vi ställde frågor till infrastrukturministern svarar istället pressekreteraren Lovisa Alm på våra frågor.

Fråga från Helmnet: 
I förslaget kan vi läsa att antalet olyckor och dödsolyckor med båtar är fler än vad det är med vattenskotrar och att statistiken är bristfällig. Ett barn kan alltså framföra en stor tung båt med långt många fler hästkrafter än en vattenskoter utan någon form av utbildning eller förarbevis. Hur resonerar ni där?


Svar från Lovisa Alm:
Olycksstatistiken omfattar alla fritidsbåtar, dvs från mindre ekor till större motor- och segelbåtar - även vattenskotrar som faktiskt är en fritidsbåt. För att få framföra en fritidsbåt som är 12 meter lång och 4 meter bred krävs en skepparexamen.

Ansvaret för huruvida ett barn få framföra en ”stor tung båt” ligger hos föräldrarna. Det är en hypotetisk fråga då det kan antas att barn inte får framföra en ”stor tung båt”.


Det är en viss skillnad i användningen av en vattenskoter och en ”stor tung båt” – en vattenskoter inbjuder mer till lek och kan köras nära badplatser och oskyddade naturområden, varför det krävs kunskap så att den framförs på ett sjösäkert och varsamt sätt", svarar Lovisa Alm.


Förslagen har nu skickats på remiss till olika instanser som ska få tycka till om de nya kraven på förarbevis. Svaren ska ha inkommit före den 4 februari 2021. De nya kraven väntas börjar gälla den 15 juli 2021.

Läs hela förslaget i sin helhet via länken nedan.