19 February 2021 Malin Westling
Remissvaren om förarbevis för vattenskoter

Så har myndigheter och organisationer svarat

bevis5 Foto: Arkivbild Getty
Nu finns alla remissvar att läsa på regeringens hemsida om förslaget kring förarbevis för vattenskoter. Bland annat skriver Transportstyrelsen att det är för tajt med tid och att förarbeviset inte bör bli aktuellt förrän 2022.

Helmnet har läst igenom de flesta av de remissvar som inkommit till regeringen. 41 olika remissinstanser fick möjligheten att svara, varav 32 svar har inkommit.

Foto: Arkivbild Getty

Utöver dessa har flera svar inkommit från andra som vill tycka till i frågan. Bland annat vattenskoterforumet Guppa.se och vattenskotertillverkaren BRP.
Nedan kan du läsa delar av de svar som inkommit till regeringen.Transportstyrelsen skriver bland annat att det i princip är omöjligt för dem att både hinna godkänna utbildare för förarbevisen och att de som sen i sin tur vill ta förarbeviset inte kommer att hinna göra det på så kort tid.

Ur Transportstyrelsens svar:

Transportstyrelsen bedömer att det förslagna ikraftträdandet kommer medföra att alla som vill framföra en vattenskoter sommaren 2021 sannolikt inte kommer att kunna göra det. 

Detta då tiden för branschen att utveckla och marknadsföra utbildningar och för medborgarna att genomgå dessa utbildningar är alltför knapp i relation till ikraftträdandet. Transportstyrelsen ser också ett behov av en regel som innebär att man inte kan ansöka om förarbevis hos Transportstyrelsen förrän 15 januari 2022.


Friluftsfrämjandet och Svenska Kanotförbundet har i ett gemensamt svar skrivit att förarbevis för vattenskoter behövs.

Ur Friluftsfrämjandet och Svenska Kanotförbundets svar: 

Vi tycker att de förslag som ligger är väl avvägda men vill att transportstyrelsen överväger att införa de förslag Havs- och vattenmyndigheten fört fram om krav på höghastighetsbevis för framförande av fritidsfartyg som kan uppnå hastigheter om 35 knop eller mer.

Flytväst nämns under teori dag 1 i utbildningsbilagan. Vi anser att det finns skäl att reflektera om frågan ska ges större utrymme.


Foto: Getty


Sjörättsföreningen vill se att det blir någon form av ansvarsförsäkring på vattenskotrar.

Ur Sjörättsföreningen svar:

Sjörättsföreningen menar slutligen att regeringen även bör utreda behovet av obligatorisk ansvarsförsäkring, motsvarande trafikförsäkring för motordrivna fordon i trafik, för fritidsfartyg med hög fartkapacitet.
Svenska Racerbåtsförbundet vill att Länsstyrelsen ser över möjligheterna att utöka platser där det är lagligt att köra vattenskoter på.

Ur Racerbåtsförbundets svar: 

I promemorian framgår att länsstyrelser i mycket liten omfattning har beslutat om undantag från det generella förbundet mot att framföra vattenskoter. 

Vi har idag svårt att få tillstånd för träningsplatser för vår verksamhet vilket begränsar oss i vårt utövande av vår idrott.

De få områden som finns upplåtna av länsstyrelserna kommer inte räcka till för att få ett lagligt och säkert sätt kunna utbilda personer för förarbevis för vattenskoter, därför måste länsstyrelser i större utsträckning upplåta områden där vattenskoter får framföras.


Foto: Lucas Lindskog


Polisen tycker att förslagen i stort är bra och välkomnar införandet av förarbevis för vattenskoter. De skriver att det är ett bra första steg för att kunna reglera användandet av vattenskotrar.

Ur Polismyndighetens svar:
För att komma till rätta med den underliggande problematiken bör dock övervägas att reglera hela fritidsbåtssegmentet i samma riktning.

Polismyndigheten anser vidare att det är nödvändigt att förslaget kompletteras med mer kraftfulla åtgärder.

Det bör övervägas att införa en rätt till förverkande i vissa fall, vilket ger möjlighet att begränsa den faktiska användningen av vattenskotrar i situationer när övriga åtgärder visar sig vara otillräckliga. Det bör också införas möjlighet att föra register över vattenskotrar i syfte att förenkla och effektivisera arbetet inom främst utredning och lagföring.

Foto: Helmnet

Advokatbyrån Mannheimer Swartling har gjort en EU-rättslig analys av körkortskravet för vattenskoter. 

Ur BRP EU-rättslig analys av körkortskrav för vattenskotrar: 

Baserat på vår analys av den ovannämnda fakta, utgör den föreslagna svenska lagstiftningen om införande av körkortskrav för användning av vattenskotrar en åtgärd med en effekt som motsvarar kvantitativa importrestriktioner enligt artikel 34 FEUF.

Åtgärdens motiveringar uppfyller inte kriterierna i artikel 36 FEUF, eftersom (i) de diskriminerar utan anledning mellan olika typer av produkter; ii) målen kan sannolikt uppnås genom andra åtgärder som skulle ha mindre inverkan på den inre marknaden och handeln mellan medlemsstaterna.
Flera remissinstanser väljer att ställa sig utanför debatten.


Ur Sjäräddningssällskapets svar:

Vad gäller införandet av förarbevis för vattenskoter för privatpersoner förhåller sig Sjöräddningssällskapet neutrala i frågan. Vi tror att alla initiativ som ökar sjösäkerheten är bra.


Ur Försvarsmaktens svar:

Försvarmakten har inget att erinra mot de författnignsförslag som lämnas i premorian.


Alla svar från alla remissinstanser hittar du via länken nedan.