27 May 2020 Malin Westling
Nya säkerhetskrav kan komma i framtiden

Alkolås och störtbåge på fyrhjulingar

getty2 Foto: Getty
I takt med att antalet fyrhjulingar ökar har även olyckorna ökat enligt Trafikverket. Därför satsar nu myndigheten på åtgärder för att minska olyckorna. Krav på alkolås och störtbåge är några av de mest prioriterade insatsområdena.

Det finns idag runt 190.000 registrerade fyrhjulingar i Sverige. Varje år omkommer ett tiotal personer på fyrhjulingar varav de flesta av dem på vägen, skrev Trafikverket i ett pressmeddelande som skickades ut i februari i år. 

I år görs därför en större satsning, som går under namnet ”Säker användning av fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap – gemensam inriktning 2020”, för att minska antalet olyckor och fram för allt dödsolyckor.

Minskad användning
av terränghjulingar
på allmänna vägar

Foto: Getty

Bakom satsningen står myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer. Tillsammans med arton andra aktörer, bland annat LRF och Maskinentreprenörerna, vill Trafikverket främja säkrare användning av bland annat fyrhjulingar och mopedbilar och se över behovet av utökade krav.

Vi behöver samla kunskapsläget för att kunna prioritera rätt insatser, säger Jörgen Persson utredningsledare påTrafikverket.


Nollvisionen och nuvarande etappmål kräver en kombination av effektiva åtgärder på både kort och lång sikt, för att uppnå en säker trafik med fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap, fortsätter utredningsledare Jörgen Persson.

Minskad användning
av fyrhjulingar av barn

Foto: Getty

I en rapport som Trafikverket hänvisar till är det fram för allt sex insatsområden som ska prioriteras för fyrhjulingar. Till exempel ökad användning av störtbåge och användning av alkolås.

 • Ökad användning av hjälm
  4 av 10 omkom på grund av huvudskada.

 • Ökad användning av störtbåge
  7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte vid trafik på väg.

 • Ökad användning av alkolås
  7 av 10 omkomna förare var alkohol- eller drogpåverkade.

 • Minskad användning av terränghjulingar på allmänna vägar
  Fyrhjulingar registrerade som terränghjulingar får normalt bara köras på enskild väg och korsa allmän väg. Det är därför oroande att nästan 4 av 10 omkomna på terränghjuling omkom på en väg med statlig eller kommunal väghållare.

 • Minskad användning av fyrhjulingar av barn
  1 av 10 förare som omkom var under 16 år.

 • Förbättrad information och ökad utbildning i riskmedvetenhet och säker körning
  Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade, och det finns stor okunnighet om vad som gäller och om konsekvenserna av att inte följa reglerna.


Foto: Kerstin Eriksson. På bild Jörgen Persson, utredningsledare Trafikverket

-Många dödsolyckor med fyrhjulingar kan undvikas om föraren använder hjälm och om föraren kör en fyrhjuling försedd med en störtbåge. 

Det ger ett överlevnadsutrymme om den välter vilket är vanligt vid dödsolyckor, säger Jörgen Persson.